Ordinær generalforsamling

Ringsted, d. 23. jan. 2024 

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til Ringstedkorets generalforsamling
i Dagmarskolens Samlingssal, Vestervej 11, Ringsted

Tirsdag d. 6. februar 2024 kl. 20:15 (efter øveaften).

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Formandens beretning.
 3. Kordirigentens beretning.
 4. Kassereren forelægger det af revisor og bestyrelsen underskrevne regnskab og budget for år 2024 til generalforsamlingens godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
 7. Valg af formand til 1-årig periode iht. vedtægtsændring. Karen B. Nielsen genopstiller ikke.
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til en 2-årig periode (lige år)

På valg er:
Lillian Larsen

Inge Marie Jacobsen

Birgitte Rømer

Ekstraordinært valg af 1 bestyrelsesmedlem til 1-årig periode (ulige år)

 • Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
 • Valg af revisor for 1 år.
 • Valg af revisorsuppleant for 1 år.
 • Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før dens afholdelse.

På bestyrelsens vegne


Karen B. Nielsen
formand